;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - РусеPDF

ИЗЯВА НА КЛУБОВЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ПО ОП НОИР

На 29.03.2017г. в зала „Русе” се състоя спектакълът „Ние сме страхотни, вече сме грамотни!” на двата клуба „Вълшебният свят на книгите”, сформирани по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Под ръководството на г-жа Светлана Обретенова и г-жа Венелина Сарандева, учениците изработиха украса на залата, маски на приказни герои, разучиха народни песни и пословици. В подготовката на събитието активно участваха и родители. Сръчните и талантливи първокласници показаха на своите гости любовта си към четенето и колко много обичат приказките. Те заслужено получиха аплодисментите на публиката. Сред гостите бяха директорът, зам. директорите на училището, преподаватели и членове на обществения съвет ”Твоят час” и училищното настоятелство.

...