;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - РусеPDF

Клуб "РИТЪМ БЕНД"

На 13.12.2017г. в се състоя представителна изява на формацията Ритъм Бенд с ръководител Димо Митев, сформирана по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците представиха различни пиеси, които ритмизираха чрез пляскане и удари по различни предмети. Темпераментните им изпълнения получиха аплодисментите на публиката. Сред гостите бяха зам. директорите на училището, преподаватели и членове на обществения съвет ”Твоят час”.

...