;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - РусеPDF

Клуб СРЪЧНИ РЪЦЕ» - 2

На 22.12.2017г. във фоайето на НУИ „Проф. Веселин Стоянов” се проведе представителна изява на групата „Сръчни ръце” - 2 с ръководител Венелина Сарандева, по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Представители на училищното настоятелство, членове на съвета „Твоят час”, както и ръководството на училището и родители имаха възможността да разгледат изработени от сръчните ръце на учениците изделия и рисунки, под надслов „Моя бяла Коледа”. Интерес предизвикаха красивите снежинки-балеринки, както и Снежко, в който се превърна вратата на класната стая. Госитте на събитието споделиха радостните емоции на учениците, свързани с работата им по проекта и с предстоящите празници.

... ... ... ... ... ... ... ... ...