;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - РусеPDF

ИЗЯВА НА КЛУБ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ПО ОП НОИР

На 18 май 2017 клуб „Модерни танци“, създаден по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, представи спектакъла „В ритъма на танца“, който бе заключителната публична изява на клуба. Малките танцьори от начален етап на обучение заслужиха бурните аплодисменти на публиката с темпераментните си и артистични изпълнения. На събитието присъстваха ръководството на училището, членове на обществения съвет „Твоят час“, много родители и преподаватели.

...